Chúng tôi nói thứ tiếng của quý vị

Chấn thương tai nạn thảm khốc gây thiệt hại to lớn cho bất kỳ ai và gia đình của họ. Tuy nhiên, việc phục hồi sau chấn thương cá nhân thậm chí còn khó khăn khơn đối với những người khi tiếng Anh không phải ngôn ngữ chính của họ.

Tại Carranza, chúng tôi không chỉ là những luật sư dày dạn kinh nghiệm về chấn thương cá nhân, mà rất nhiều người trong chúng tôi còn là người gốc Canada thế hệ thứ nhất và thứ hai. Với tư cách là hãng luật về chấn thương cá nhân phục vụ cộng đồng người lớn nhất tại Toronto, chúng tôi nói 24 thứ tiếng khác nhau và đến từ 16 quốc gia khác nhau.


Chúng tôi hãnh diện khi được đại diện cho quý vị ở những thứ tiếng sau: