Sinasalita namin ang inyong lengguwahe

Ang pagdanas ng pinsalang nakasasawi ay nakalulugmok sa sinumang tao at sa kanilang pamilya. Gayon pa man, ang paggaling mula sa isang personal na pinsala ay higit na mahirap para sa mga taong ang unang lengguwahe ay hindi Ingles.

Sa Carranza, hindi lang kami mga eksperiyensyadong abogado para sa personal na pinsala, marami sa amin ang una at pangalawang henerasyon na mga Taga-Canada. Bilang pinaka-malaking pang-etnikong law firm para sa personal na pinsala sa Toronto, sinasalita namin ang 24 na iba’t ibang lengguwahe at nagmula sa 16 na iba’t ibang bansa..


Ipagmamalaki naming ikakatawan kayo sa sumusunod na mga lengguwahe: