Kahilingan para sa Pagkadulas at Pagkahulog

madaliang pagsusuri

Kung nakakaranas kayo ng malubhang mga pinsala gaya ng resulta ng aksidente ng pagkadulas at pagkahulog, dapat ninyong kontakin sa lalong madaling panahon ang isang abogado ng personal na pinsala. Kung ang inyong malubhang pinsala ay hindi nag-uugnay ng alinman sa de-makina na sasakyan o nangyari sa pinagtrabahuhan, maaari ninyong makuha ang bayad para sa inyong mga pinsala sa ilalim ng common law o ng Occupier’s Liability Act.

Mahalagang kumilos kaagad. Dapat kayong kumonsulta kaagad sa isang abogado ng personal na pinsala, dahil maaaring may mahigpit na deadline na dapat ninyong matupad upang maipagpatuloy ang kahilingan.

Kahilingan para sa Pagkadulas at Pagkahulog

pangkulturang perspektibo

Hindi lang makakatulong sa paglutas sa hadlang sa lengguwahe ang mga abogado para sa personal na pinsala at ang mga miyembro ng kawani ng Carranza, makakatulong din kami sa anumang mga pangkulturang usapin na maaaring mangyari, kabilang ang:

 • Tradisyonal kontra sa makabagong gamot at mga sigalot ukol sa mga gamot
 • Pagbibigay kaalaman sa mga mahal sa buhay tungkol sa mga usaping medikal at pagpapadali sa diskusyon sa pagitan ng grupong pang-rehab at pangunahing tagagawa ng pasya ng pamilya
 • Pagbibigay-linaw sa kilos ng katawan at paano ang interpretasyon maaaring makakaapekto sa pangangalags sa inyo.
 • Ang epekto ng relihiyon sa pangangalaga, paggagamot at pag-recover
 • Ang mga pangkulturang stigma na nagpalibot sa kahihiyan, depresyon at pag-iisa
 • Ang kahalagahan ng nutrisyon, diyeta at paggamit ng herbal na mga remedyo
 • Paano ang mga pinsala sa utak nakakaapekto sa pamilya, kanilang estado sa lipunan at mga posibilidad sa hinaharap
 • Paglapitin ang pagitan ng mga paniniwala ng pamilya at ang sistema ng healthcare ng Canada

mga totoong halimbawa ng pangkulturang mga usapin sa isang kaso

Sa Carranza, naiintindihan namin kung gaano kahirap kapag ang Ingles ay hindi ang inyong unang lengguwahe. Ang pangkulturang mga pagkakaiba ay kadalasang makakaapekto sa inyong kaso. Ang pagkakaroon ng wastong representasyon ay makagagawa ng malaking kaibahan.

mga pananaw ng awtoridad

Isa sa aming mga kliyente ay lumaki sa isang bansa kung saan ang pulisya ay tiwali at marahas. Natutunan niya mula nang bata pa na matakot at sumunod sa pulisya nang hindi nagtatanong.

Sa Canada, nasangkot siya sa isang aksidente sa sasakyan. Na-isyuhan siya ng pantrapikong tiket sa eksena dahil sa hindi wastong pagliko, kahit na ang ibang behikulo ay lumabag sa pulang ilaw. Sinabi ng opisyal sa kanya na bayaran ang tiket, at sumunod ang kliyente kahit na hindi siya naniniwalang ang aksidente ay kasalanan niya.

Sa resultang sibil na kaso para sa bayad-pinsala, nakipagtalo ang abogado ng insurance na ang pagbabayad na aming kliyente sa tiket ay nangangahulugang inamin ng aming kliyente ang responsibilidad sa paggawa ng di-wastong pagliko at nagdulot ng aksidente. Dahil alam namin ang nakaraang karanasan ng aming kliyente sa pulisya sa kanyang pinanggalingang bansa, nagawa naming ipakita ang kanyang paggalang sa pulisya at nagawang ipagkasundo ang paghahabol (claim) sa basehang ang kabilang drayber ay 100% may kasalanan.

Kahilingan para sa Pagkadulas at Pagkahulog

Paano kami makakatulong

Ang mga pamilya ay kadalasang nagugulat at nalulugmok sa kung gaano ang isang pinsala makakaapekto sa kanilang buhay at pinansiyal na sitwasyon. Ang isang eksperiyensyadong abogado para sa personal na pinsala ay makakatulong sa inyong maintindihan nang mas mabuti ang inyong kasalukuyang sitwasyon at maipaliwanag ang inyong legal na mga karapatan.

Sa Carranza, ang aming pakikipag-ugnay ay nagsisimula sa sandaling makipagkita kami sa inyo. Sa pamamagitan ng bawat pakikisalamuha, nagsisikap kaming makaramdam kayo ng ginhawa, ligtas at suporta sa abot ng aming makakaya.

Lubos kaming naninindigan sa pagtiyak na palagi naming natutugunan ang inyong mga pangangailangan at ng inyong pamilya, ang Carranza ay naging tanging sertipikado ng ISO na law firm para sa personal na pinsala sa Canada.

Ang sertipikasyon na ito ng ISO ay nagtitiyak na ang aming kompanya ay pinapangasiwaan sa pinakamataas na pamantayan ng serbisyo sa kliyente, na patuloy naming pinagbubuti ang komunikasyon, aming pagsasanay at aming mga pamamaraan. Ginawa namin ito dahil kayo ang pokus sa lahat ng ginagawa namin. Ginawa namin ito, dahil kayo ay mahalaga.

Sa Carranza, ang aming trabaho ay higit pa sa pagtulong sa inyo sa litigasyon; responsibilidad din naming tiyakin na kayo ay may tamang mapagkukunan ng suporta para sa inyong rehabilitasyon. Ang inyong mga grupong pangmedikal at pang-rehab ay magsisikap nang mabuti upang kayo ay maka-recover. Tutugunan nila ang inyong mga pangangailangang pisikal, emosyonal, mental at panlipunan. Makikipagtulungan kami nang mabuti sa kanila, para kayo at ang inyong pamilya ay hindi kailangang mag-aalala tungkol sa karagdagang mga gastos sa paggagamot na pang-rehab at mga nakakatulong na aparato.

Mag-ingat.

Kami ang bahala sa iba pa.

Kahilingan para sa Pagkadulas at Pagkahulog

Ang inyong mga opsiyon para sa kompensasyon

Kung kayo ay nauugnay sa isang aksidente sa sasakyan, may tulong na makukuha.

Kayo ay may karapatan sa:

mga benepisyo sa aksidente

Kahit kayo man ang may kasalanan sa aksidente o hindi, lahat ng mga polisa sa Ontario auto insurance ay nagbibigay ng kompulsaryong mga benepisyo na binalangkas sa Statutory Accident Benefits Schedule (SABS).

Ang inyong mga miyembro ng pamilya at mga dependiyente ay maaari ring may karapatan sa ilang mga benepisyo kahit na hindi sila naugnay sa aksidente. Maaaring makuha ang Mga Benepisyo sa Aksidente nang walang pagsaalang-alang sa inyong legal na estado sa paninirahan sa bansang ito.

Insurance sa pagkawalang-lakas

Ang mga benepisyo sa pagkawalang-lakas na Pangmaikli o Pangmatagalan na mapapakinabangan mula sa inyong trabaho o pribadong polisa ay dapat hilingin kaagad. Palaging pangunahin ang mga benepisyong ito. Ang insurance ng inyong sasakyan ay sasaklaw lang sa kung ano ang hindi sasaklawan ng pampribadong polisa sa pagkawalang-lakas.

mga demandang ibinatay sa kasalanan

Bukod sa kahilingan para sa Mga Benepisyo sa Aksidente, maaari rin ninyong ihabla ang tao o mga taong responsable sa aksidente.

Ang uri ng paghahabol na ito, tinatawag na tort claim, ay humihingi ng kompensasyon para sa:

 • Hapdi at pagtitiis
 • Kawalan na pang-ekonomiya (hal., pagkawala ng kita sa kasalukuyan at hinaharap)
 • Pagkawala ng kapasidad na kumita
 • Gastos sa medikal na paggagamot at pangangalaga sa hinaharap
 • Gastos sa pag-aaruga sa hinaharap
 • Gastos sa paglilinis ng bahay at mga pangangailangan sa pangangalaga
 • Mga gastos na binayaran mula sa sariling bulsa
 • Pagkawala ng pinagsunuang kita ng pamilya
 • Pagkawala ng pangangalaga, pagpapayo at samahan na nararanasan ng inyong direktang pamilya
 • Natamong kawalan na pang-ekonomiya ng mga miyembro ng pamilya dahil sa aksidente

Kapag may matibay kaming pang-unawa sa mga detalye ng inyong kaso, makapagbibigay kami ng tantiya sa kung ano ang aasahan ninyong matanggap. Titingnan namin ang bawat paraan ng kompensasyon na mapapakinabangan ninyo. Alam namin kung gaano kahalaga sa inyo at inyong pamilya ang bawat dolyar na makuha.

Sa mga makabuluhang pagbabago na ginawa sa Statutory Accident Benefits Schedule mula ika-1 ng Setyembre, 2010, iniuutos na kumonsulta kayo sa isang abogado upang malaman kung ano ang maaaring karapat-dapat sa inyo. Para sa naililimbag na pananaw kung ano ang maaaring karapat-dapat sa inyo, i-click dito.

Kahilingan para sa Pagkadulas at Pagkahulog

Mga Limitasyon sa Oras

Ang mga kompanya ng insurance ay karaniwang magbabayad lang para sa alinmang paggagamot o gastos pagkatapos ninyong mag-aplay para sa katumbas na benepisyong kailangan ninyo sa lalong madaling panahon. Umiiral ang mahigpit na limitasyon ng panahon. Tutugunan namin para sa inyo ang mga deadline na ito, upang makapag-pokus kayo sa inyong pagpapagaling.

Ilan sa mga mahalagang limitasyon na tatandaan:

7 Araw – kailangang ipaalam ninyo sa kompanya ng insurance ng Mga Benepisyo sa Aksidente ang tungkol sa aksidente at na nasaktan kayo. .

30 Araw – kailangan ninyong kompletuhin at ipadala ang aplikasyon ng Mga Benepisyo sa Aksidente sa loob ng 30 araw nang ito’y ibigay sa inyo ng kompanya ng insurance. Kung mas magtatagal kayo, maaaring iantala ng kompanya ng insurance ang inyong mga benepisyo nang 45 araw at maaaring ipagkait ang inyong mga benepisyo.

120 Araw – kailangan ninyong magbigay nang nakasulat na abiso ukol sa inyong layuning ihabla ang mga partidong may kasalanan.

2 Taon – upang umpisahan ang demanda laban sa may kasalanang drayber o sa kompanya ng inyong sariling insurance kung ipagkait ang inyong mga benepisyo.

Kailangang ibigay ninyo sa kompanya ng insurance ang lahat ng impormasyong kailangan nito upang pasyahan ang inyong mga karapatan. May 10 araw na may trabaho kayong ibigay ang impormasyon pagkatapos nitong hilingin ang kagayang impormasyon, o maaari nitong suspendihin o ipagkait ang inyong mga benepisyo.

Kahilingan para sa Pagkadulas at Pagkahulog

Pagtatatwa

Ang website na ito ay nilalayon bilang pangkalahatang reperensiya para sa mga napinsalang tao at sa kanilang mga pamilya. Ang impormasyong legal at medikal na nilalaman ng manwal na ito ay hindi nilalayon upang magbigay ng payong legal o medikal. Ang nilalaman ng website na ito ay para lang sa mga layuning pang- impormasyon at pang-edukasyon at hindi nilalayon bilang kahalili ng propesyonal na pasya ng isang panlegal at/o pang-healthcare na propesyonal, at kailangang hindi kayo aasa anumang materyal o mga pahayag na sinabi sa website na ito para sa payong legal o medikal. Hindi ito nilalayon upang lumikha ng ugnayang abogado-kliyente.

Inirerekomendang repasuhin ninyo nang mabuti ang anumang impormasyong medikal kasama ng inyong doktor o propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan bago gumawa ng anumang mga pasya tungkol sa inyong kalusugan o inirerekomendang medikal na paggagamot. Kahit na ginawa ang makatarungang pagsusumikap upang tiyakin ang kawastuhan ng impormasyon sa website na ito, ang aming kompanya ay hindi makagagawa ng tuwiran o ipinahiwatig na mga representasyon o katiyakan tungkol sa kawastuhan at pagiging kompleto ng impormasyon. Natatangi ang panlegal na pangangailangan ng bawat tao, at ang mga materyal na ito ay maaaring hindi naaangkop sa inyong sitwasyong legal. Mangyaring makipag-ugnayan sa abogado para Personal na Pinsala sa Ontario para sa konsultasyon tungkol sa inyong usapin sa partikular na personal na pinsala.