Kahilingan para sa Aksidente sa Sasakyan

Sa isang Aksidente sa Sasakyan

PDF

Ang mga aksidente sa sasakyan ay biglang babago sa ating buhay at sa buhay ng ating mga mahal. Ang mga epekto ng isang aksidente ay pisikal, emosyonal at pinansiyal na sasalpok sa atin.

Upang mas lumala ang mga bagay-bagay, naitutulak tayo sa isang pabago-bagong sistemang panlegal na higit na nagpapababa sa kasaklawan sa insurance na makukuha. Mas kaunti at mas kaunting mga terapiya at mga serbisyo ang sinasaklawan ng OHIP o mga kompanya ng insurance..

Kadalasang ang unang pagharap sa mga kahirapan sa legal at sistema ng insurance ay nangyayari kung kalian pinaka-kailangan ang tulong. Nahaharap sa kapaligiran na patuloy na pumapabor sa mga kompanya ng insurance kaysa mga biktima ng aksidente, mahalaga ang pangangailangan sa isang abogado na mangangasiwa at pagpapasimple sa mga kompleksidad.

Sa Carranza, naiintindihan namin ang maraming hamon na haharapin ninyo pagkatapos ng pagkakaroon ng isang aksidente. Ang aming sagot sa impersonal na pagtanggi ng kompanya ng insurance sa inyong mga benepisyo ay malinaw at direkta: ang inyong paggaling ay ang aming unang hangarin.

Mula sa umpisa ng inyong kahilingan, tatanggap kayo agarang pagpapayo at kahusayan mula sa Cesar Carranza batay sa inyong indibidwal na mga pangangailangan. Ang Carranza ay may dedikado, nakatuon sa tagumpay na grupo para sa Mga Benepisyo sa Aksidente na may karanasan at pokus na kailangan upang itaguyod ang inyong kapakanan sa mga pagtatalo sa benepisyo na mahirap at komplikado. May mahusay kaming kaalaman at matalas na pang-unawa sa sistema ng insurance at medikal, na nagbibigay-kakayahan sa amin na matulungan kayong makuha ang mga serbisyo at kompensasyong dapat ninyong matanggap.

Ang aming grupo ay patuloy na nagtatagumpay at nangunguna sa pagkakatawan ng sumusunod na mga kahilingan:

 • Banggaan ng de-makinang sasakyan kung saan nangyari ang pinsala:
  • Bilang drayber o pasahero ng isang kotse o trak
  • Bilang isang operator ng isang motorsiklo o ATV
  • Bilang isang taong naglalakad o nagbibisikleta
 • Mga kahilingan para sa pagkamatay o kamatayang dulot ng pagpapabaya ng isang tao
 • Mga pagtatalo sa insurance nang kawalang-lakas (disability) na lilitaw mula sa inyong pagkapinsala nang walang pagsaalang-alang kung ang banggaan sa de-makinang sasakyan ay ang dahilan ng pagkapinsalang iyon.

PDF

Kahilingan para sa Aksidente sa Sasakyan

Mga Karaniwang Pinsala

Sa panahon ng bawat pagkikita, tawag sa telepono at kontak, ang aming misyon ay upang gawin kayong komportable, ligtas at suportado.

Ang mga sintomas mula sa malubhang mga pinsala ay kadalasang hindi lumitaw o karaniwang hindi nadayagnos  hanggang lumipas ang ilang buwan o taon kasunod ng inyong aksidente. Kasama ninyo kami sa bawat hakbang na daraanan upang tulungan kayong maunawaan kung ano ang nauugnay sa inyong kagalingan at kung paano magsimula mula sa pananaw na kapwa panlegal at pang-healthcare.  Inihahandog namin sa inyo ang benepisyo ng aming mga taon ng karanasan sa pakikipagtulungan sa mga espesyalista na tutulong sa inyo at sa inyong pamilya sa bawat yugto ng paggaling.

Nag-i-specliaze kami sa pagtulong sa mga nakakaranas ng:

 • Pinsala sa utak
 • Pinsala sa spinal cord
 • Pinsala sa gulugod at kasukasuan
 • Pinsala sa bata
 • Pinsalang nakasasawi

Ihiniwalay ng batas ang “catastrophic” (nakakasawi) na kapinsalaan mula sa iba pang malalang mga kapinsalaan sa pamamagitan ng pagdagdag sa halaga at uri ng Mga Benepisyo sa Aksidente na mapapakinabangan ninyo. Ito ay isang legal na kahulugan na makakaapekto sa inyong akses sa suportang medikal.

Ang aming grupo ay magtataguyod para sa sitwasyon na iyon kapag nagtitiis kayo mula sa:

 • Mga pinsala sa spinal cord na nagdudulot ng quadriplegia o paraplegia
 • Pagputol ng isang braso o isang paa
 • Pagkawala ng isang braso o isang paa
 • Ganap na pagkawala ng paninginn
 • Pinsala sa utak gaya ng nasusukat sa pamamagitan ng Glasgow Coma Scale
 • Ang pisikal, mental o kaugnay sa asal na mga sakit na nagbubunga ng 55% na kapinsalaan sa buong katawan (ayon sa ilang medikal na pamantayan na legal na binigyang kahulugan)..

Kahilingan para sa Aksidente sa Sasakyan

Kasunod ng Aksidente sa Sasakyan

1. kumuha, at magtabi, ng impormasyon ng kontak mula sa mga partidong sangkot.  Isulat ang mga pangalan, address, numero ng telepono at impormasyon sa insurance ng sinumang sangkot sa aksidente kabilang ang mga saksi. Tiyaking ang pulisya ay merong impormasyon na ito..

2. kontakin ang doktor ng inyong pamilya.   Humingi kaagad ng medikal na paggagamot. Kahit na umalis kayo sa pinangyarihan sa pamamagitan ng ambulansiya, mahalagang ipaalam ninyo sa doktor ng inyong pamilya sa loob ng 24 oras upang matulungan nila kayo nang wasto.

3. humingi ng panlegal na payo.  Kontakin ang isang law firm para sa personal na pinsala at tuklasin ang lahat ng inyong mga opsiyon. Palaging kumuha ng legal na payo bago gumawa ng anumang nakasulat o sinumpaang pahayag sa isang kompanya ng insurance.

4. tawagan ang kompanya ng inyong insurance at sabihin sa kanila na nagkaroon kayo ng aksidente  Huwag makipag-usap sa anumang kompanya ng insurance maliban sa kompanya ng inyong insurance. Kung wala kayong insurance, iulat ang aksidente sa kompanya ng insurance ng sasakyang bumangga sa inyo. .

5. gumawa ng kahilingan. Sa loob ng 30 araw mula sa pagtanggap ng aplikasyon para sa mga benepisyo mula sa kompanya ng inyong insurance, dapat ninyong simulan ang kahilingan para sa mga benepisyo, personal man o sa pamamagitan ng isang law firm.

6. tuklasin ang tungkol sa ibang kasaklawan na maaaring meron kayo  Kung mayroon kayong insurance na medikal o para sa pagkawalang-lakas sa pamamagitan ng inyong employer, tiyaking makatupad kayo sa mga iskedyul ng paghiling sa kompanya ng insurance na iyon..

7. magtabi ng detalyadong mga rekord.  Walang sinuman ang may perpektong memorya – lalo na pagkatapos ng isang banggaan. Itala ang mga pangalan ng mga medikal/pangkalusugang propesyonal na gumamot sa inyo, itabi ang lahat ng resibo ng anumang mga gastos kaugnay ng inyong aksidente at isulat ang lahat ng inyong problemang pangkalusugan kasunod ng aksidente..

Kahilingan para sa Aksidente sa Sasakyan

Ang Inyong Kaso

Pagkatapos ng aksidente sa kotse, kami ay:

 • Makipagkita sa inyo upang maintindihan ang inyong sitwasyon sa buhay, ang aksidente, at ang mga pinsala sa inyo
 • Tulungan kayo habang kayo ay nasa ospital, magsaayos ng mga pases sa pagparada at mga voucher ng pagkain para sa inyong pamilya at tiyaking ang TV at telepono ay magagamit sa loob ng itatagal ng inyong pananatili
 • Tumulong sa pagdala ng direktang pamilya upang bumisita sa inyo – kahit mula sa labas ng Canada
 • Alamin kung aling kompanya ng insurance ang responsable sa pagbabayad ng inyong Mga Benepisyo sa Aksidente
 • Kompletuhin ang mga porma pangkahilingan para sa Mga Benepisyo sa Aksidente, ipaliwanag ang proseso, at mag-ungkat sa kompanya ng insurance upang tiyakin na ang inyong mga benepisyo ay mabayaran nang mabilis hangga’t maaari
 • Magbukas ng mga kahilingan para sa sinuman sa direktang miyembro ng inyong pamilya na nangangailangan ng paggagamot kahit na hindi sila sangkot sa aksidente – nagpoprotekta ito sa inyong mga limitasyon sa med-rehab
 • Kumuha ng mga rekord ng pulisya tungkol sa aksidente at, kung kailangan, hanapin at kapanayamin ang mga saksi
 • Abisuhan ang partidong may pagkakamali na posible ang isang demanda
 • Humiling at repasuhin ang kailangang dokumentasyon upang patunayan ang inyong naunang kapasidad ng kita, mga relasyon sa dependiyente, mga prospek ng trabaho sa hinaharap, kabawasan sa kakayahan, at iba pang mga kawalan
 • Maghintay hanggang ganap na maintindihan ng mga ekspertong medikal ang inyong pinsala bago tangkaing makipagkasundo
 • Kunin ang mga ulat ng eksperto tungkol sa kung ano ang nangyari sa aksidente at paano ito nakakaapekto sa inyo at sa inyong buhay
 • Ihanda kayo sa mahahalagang hakbang sa kaso, kabilang ang mga eksaminasyon para sa pagtuklas, mga medyasyon, at mga pagdinig
 • Makipag-ayos nang mabilis hangga’t maaari para sa kasunduan ng inyong kaso nang hindi kinukompromiso ang inyong paggaling; kapag hindi iyan posible, ikakatawan namin kayo sa arbitrasyon o paglilitis hanggang makuha ninyo ang inyong kompensasyon

Kahilingan para sa Aksidente sa Sasakyan

pangkulturang perspektibo

Hindi lang makakatulong sa paglutas sa hadlang sa lengguwahe ang mga abogado para sa personal na pinsala at ang mga miyembro ng kawani ng Carranza, makakatulong din kami sa anumang mga pangkulturang usapin na maaaring mangyari, kabilang ang:

 • Tradisyonal kontra sa makabagong gamot at mga sigalot ukol sa mga gamot
 • Pagbibigay kaalaman sa mga mahal sa buhay tungkol sa mga usaping medikal at pagpapadali sa diskusyon sa pagitan ng grupong pang-rehab at pangunahing tagagawa ng pasya ng pamilya
 • Pagbibigay-linaw sa kilos ng katawan at paano ang interpretasyon maaaring makakaapekto sa pangangalags sa inyo.
 • Ang epekto ng relihiyon sa pangangalaga, paggagamot at pag-recover
 • Ang mga pangkulturang stigma na nagpalibot sa kahihiyan, depresyon at pag-iisa
 • Ang kahalagahan ng nutrisyon, diyeta at paggamit ng herbal na mga remedyo
 • Paano ang mga pinsala sa utak nakakaapekto sa pamilya, kanilang estado sa lipunan at mga posibilidad sa hinaharap
 • Paglapitin ang pagitan ng mga paniniwala ng pamilya at ang sistema ng healthcare ng Canada

mga totoong halimbawa ng pangkulturang mga usapin sa isang kaso

Sa Carranza, naiintindihan namin kung gaano kahirap kapag ang Ingles ay hindi ang inyong unang lengguwahe. Ang pangkulturang mga pagkakaiba ay kadalasang makakaapekto sa inyong kaso. Ang pagkakaroon ng wastong representasyon ay makagagawa ng malaking kaibahan.

mga pananaw ng awtoridad

Isa sa aming mga kliyente ay lumaki sa isang bansa kung saan ang pulisya ay tiwali at marahas. Natutunan niya mula nang bata pa na matakot at sumunod sa pulisya nang hindi nagtatanong.

Sa Canada, nasangkot siya sa isang aksidente sa sasakyan. Na-isyuhan siya ng pantrapikong tiket sa eksena dahil sa hindi wastong pagliko, kahit na ang ibang behikulo ay lumabag sa pulang ilaw. Sinabi ng opisyal sa kanya na bayaran ang tiket, at sumunod ang kliyente kahit na hindi siya naniniwalang ang aksidente ay kasalanan niya.

Sa resultang sibil na kaso para sa bayad-pinsala, nakipagtalo ang abogado ng insurance na ang pagbabayad na aming kliyente sa tiket ay nangangahulugang inamin ng aming kliyente ang responsibilidad sa paggawa ng di-wastong pagliko at nagdulot ng aksidente. Dahil alam namin ang nakaraang karanasan ng aming kliyente sa pulisya sa kanyang pinanggalingang bansa, nagawa naming ipakita ang kanyang paggalang sa pulisya at nagawang ipagkasundo ang paghahabol (claim) sa basehang ang kabilang drayber ay 100% may kasalanan.

Kahilingan para sa Aksidente sa Sasakyan

Paano kami makakatulong

Ang mga pamilya ay kadalasang nagugulat at nalulugmok sa kung gaano ang isang pinsala makakaapekto sa kanilang buhay at pinansiyal na sitwasyon. Ang isang eksperiyensyadong abogado para sa personal na pinsala ay makakatulong sa inyong maintindihan nang mas mabuti ang inyong kasalukuyang sitwasyon at maipaliwanag ang inyong legal na mga karapatan.

Sa Carranza, ang aming pakikipag-ugnay ay nagsisimula sa sandaling makipagkita kami sa inyo. Sa pamamagitan ng bawat pakikisalamuha, nagsisikap kaming makaramdam kayo ng ginhawa, ligtas at suporta sa abot ng aming makakaya.

Lubos kaming naninindigan sa pagtiyak na palagi naming natutugunan ang inyong mga pangangailangan at ng inyong pamilya, ang Carranza ay naging tanging sertipikado ng ISO na law firm para sa personal na pinsala sa Canada.

Ang sertipikasyon na ito ng ISO ay nagtitiyak na ang aming kompanya ay pinapangasiwaan sa pinakamataas na pamantayan ng serbisyo sa kliyente, na patuloy naming pinagbubuti ang komunikasyon, aming pagsasanay at aming mga pamamaraan. Ginawa namin ito dahil kayo ang pokus sa lahat ng ginagawa namin. Ginawa namin ito, dahil kayo ay mahalaga.

Sa Carranza, ang aming trabaho ay higit pa sa pagtulong sa inyo sa litigasyon; responsibilidad din naming tiyakin na kayo ay may tamang mapagkukunan ng suporta para sa inyong rehabilitasyon. Ang inyong mga grupong pangmedikal at pang-rehab ay magsisikap nang mabuti upang kayo ay maka-recover. Tutugunan nila ang inyong mga pangangailangang pisikal, emosyonal, mental at panlipunan. Makikipagtulungan kami nang mabuti sa kanila, para kayo at ang inyong pamilya ay hindi kailangang mag-aalala tungkol sa karagdagang mga gastos sa paggagamot na pang-rehab at mga nakakatulong na aparato.

Mag-ingat.

Kami ang bahala sa iba pa.

Kahilingan para sa Aksidente sa Sasakyan

Ang inyong mga opsiyon para sa kompensasyon

Kung kayo ay nauugnay sa isang aksidente sa sasakyan, may tulong na makukuha.

Kayo ay may karapatan sa:

mga benepisyo sa aksidente

Kahit kayo man ang may kasalanan sa aksidente o hindi, lahat ng mga polisa sa Ontario auto insurance ay nagbibigay ng kompulsaryong mga benepisyo na binalangkas sa Statutory Accident Benefits Schedule (SABS).

Ang inyong mga miyembro ng pamilya at mga dependiyente ay maaari ring may karapatan sa ilang mga benepisyo kahit na hindi sila naugnay sa aksidente. Maaaring makuha ang Mga Benepisyo sa Aksidente nang walang pagsaalang-alang sa inyong legal na estado sa paninirahan sa bansang ito.

Insurance sa pagkawalang-lakas

Ang mga benepisyo sa pagkawalang-lakas na Pangmaikli o Pangmatagalan na mapapakinabangan mula sa inyong trabaho o pribadong polisa ay dapat hilingin kaagad. Palaging pangunahin ang mga benepisyong ito. Ang insurance ng inyong sasakyan ay sasaklaw lang sa kung ano ang hindi sasaklawan ng pampribadong polisa sa pagkawalang-lakas.

mga demandang ibinatay sa kasalanan

Bukod sa kahilingan para sa Mga Benepisyo sa Aksidente, maaari rin ninyong ihabla ang tao o mga taong responsable sa aksidente.

Ang uri ng paghahabol na ito, tinatawag na tort claim, ay humihingi ng kompensasyon para sa:

 • Hapdi at pagtitiis
 • Kawalan na pang-ekonomiya (hal., pagkawala ng kita sa kasalukuyan at hinaharap)
 • Pagkawala ng kapasidad na kumita
 • Gastos sa medikal na paggagamot at pangangalaga sa hinaharap
 • Gastos sa pag-aaruga sa hinaharap
 • Gastos sa paglilinis ng bahay at mga pangangailangan sa pangangalaga
 • Mga gastos na binayaran mula sa sariling bulsa
 • Pagkawala ng pinagsunuang kita ng pamilya
 • Pagkawala ng pangangalaga, pagpapayo at samahan na nararanasan ng inyong direktang pamilya
 • Natamong kawalan na pang-ekonomiya ng mga miyembro ng pamilya dahil sa aksidente

Kapag may matibay kaming pang-unawa sa mga detalye ng inyong kaso, makapagbibigay kami ng tantiya sa kung ano ang aasahan ninyong matanggap. Titingnan namin ang bawat paraan ng kompensasyon na mapapakinabangan ninyo. Alam namin kung gaano kahalaga sa inyo at inyong pamilya ang bawat dolyar na makuha.

Sa mga makabuluhang pagbabago na ginawa sa Statutory Accident Benefits Schedule mula ika-1 ng Setyembre, 2010, iniuutos na kumonsulta kayo sa isang abogado upang malaman kung ano ang maaaring karapat-dapat sa inyo. Para sa naililimbag na pananaw kung ano ang maaaring karapat-dapat sa inyo, i-click dito.

Kahilingan para sa Aksidente sa Sasakyan

Mga Limitasyon sa Oras

Ang mga kompanya ng insurance ay karaniwang magbabayad lang para sa alinmang paggagamot o gastos pagkatapos ninyong mag-aplay para sa katumbas na benepisyong kailangan ninyo sa lalong madaling panahon. Umiiral ang mahigpit na limitasyon ng panahon. Tutugunan namin para sa inyo ang mga deadline na ito, upang makapag-pokus kayo sa inyong pagpapagaling.

Ilan sa mga mahalagang limitasyon na tatandaan:

7 Araw – kailangang ipaalam ninyo sa kompanya ng insurance ng Mga Benepisyo sa Aksidente ang tungkol sa aksidente at na nasaktan kayo. .

30 Araw – kailangan ninyong kompletuhin at ipadala ang aplikasyon ng Mga Benepisyo sa Aksidente sa loob ng 30 araw nang ito’y ibigay sa inyo ng kompanya ng insurance. Kung mas magtatagal kayo, maaaring iantala ng kompanya ng insurance ang inyong mga benepisyo nang 45 araw at maaaring ipagkait ang inyong mga benepisyo.

120 Araw – kailangan ninyong magbigay nang nakasulat na abiso ukol sa inyong layuning ihabla ang mga partidong may kasalanan.

2 Taon – upang umpisahan ang demanda laban sa may kasalanang drayber o sa kompanya ng inyong sariling insurance kung ipagkait ang inyong mga benepisyo.

Kailangang ibigay ninyo sa kompanya ng insurance ang lahat ng impormasyong kailangan nito upang pasyahan ang inyong mga karapatan. May 10 araw na may trabaho kayong ibigay ang impormasyon pagkatapos nitong hilingin ang kagayang impormasyon, o maaari nitong suspendihin o ipagkait ang inyong mga benepisyo.

Kahilingan para sa Aksidente sa Sasakyan

Pagtatatwa

Ang website na ito ay nilalayon bilang pangkalahatang reperensiya para sa mga napinsalang tao at sa kanilang mga pamilya. Ang impormasyong legal at medikal na nilalaman ng manwal na ito ay hindi nilalayon upang magbigay ng payong legal o medikal. Ang nilalaman ng website na ito ay para lang sa mga layuning pang- impormasyon at pang-edukasyon at hindi nilalayon bilang kahalili ng propesyonal na pasya ng isang panlegal at/o pang-healthcare na propesyonal, at kailangang hindi kayo aasa anumang materyal o mga pahayag na sinabi sa website na ito para sa payong legal o medikal. Hindi ito nilalayon upang lumikha ng ugnayang abogado-kliyente.

Inirerekomendang repasuhin ninyo nang mabuti ang anumang impormasyong medikal kasama ng inyong doktor o propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan bago gumawa ng anumang mga pasya tungkol sa inyong kalusugan o inirerekomendang medikal na paggagamot. Kahit na ginawa ang makatarungang pagsusumikap upang tiyakin ang kawastuhan ng impormasyon sa website na ito, ang aming kompanya ay hindi makagagawa ng tuwiran o ipinahiwatig na mga representasyon o katiyakan tungkol sa kawastuhan at pagiging kompleto ng impormasyon. Natatangi ang panlegal na pangangailangan ng bawat tao, at ang mga materyal na ito ay maaaring hindi naaangkop sa inyong sitwasyong legal. Mangyaring makipag-ugnayan sa abogado para Personal na Pinsala sa Ontario para sa konsultasyon tungkol sa inyong usapin sa partikular na personal na pinsala.